Privacyverklaring van Oudheidkundige kring Rupelklei vzw  en Vrienden van museum Rupelklei

 

Oudheidkundige kring Rupelklei en onze vereniging  “Vrienden van museum Rupelklei “ hechten  veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke gegevens we verzamelen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oudheidkundige kring Rupelklei en de vereniging “Vrienden van museum Rupelklei “ houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 )

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn .
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie “ Oudheidkundige kring Rupelklei “ en “Vrienden van museum Rupelklei “ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring  vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Oudheidkundige kring Rupelklei

Uitbreidingstraat 33

2840   Rumst

info@museumrupelklei.be

Tel. Lambrechts Edmond: 0472 833801

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door  “oudheidkundige kring Rupelklei “ en “Vrienden van museum Rupelklei “ verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

 

 • het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor lezingen, vernissages en buitengewone tentoonstellingen.
 • Het gebruik van uw e-mailadres voor bovengenoemde doeleinden
 • Het versturen van papieren uitgaven
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Vermits de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: Naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres
 • Interesses
 • Financiële bijzonderheden (betaling lidgeld vereniging)
 • Beeldmateriaal: foto’s (vb tijdens tentoonstellingen , vernissages, uitzonderlijke activiteiten.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …) Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door uzelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van:

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen ( en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen

 • De culturele dienst van de gemeente Rumst voor het versturen van uitnodigingen
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld). Vaste partners van de oudheidkundige kring Rupelklei en de Vrienden van museum Rupelklei zijn:

Gemeente Rumst

Toerisme Rupelstreek

Museum t’Geleeg

Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, verzekeringsinstanties)

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven , tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld daarvan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Oudheidkundige kring Rupelklei  en Vrienden van museum Rupelklei bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Oudheidkundige kring Rupelklei  en Vrienden van museum Rupelklei verbinden zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking.

Bescherming van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Oudheidkundige kring Rupelklei en Vrienden van museum Rupelklei van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig en installeerden een “ firewall”
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen en stellen bij indien nodig
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taak naar behoren te vervullen.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen

U kan bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.

U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website:  ………………………………………………………….

Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan uw voornoemde verzoeken.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

 

Oudheidkundige kring Rupelklei  en Vrienden van museum Rupelklei kunnen hun privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website. Oudere versies zullen in ons archief worden opgeslagen.